Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Tuyug Nedir? Hakkında Bilgi

Tuyug Nedir?

Aruz ölçüsünün belli bir kalıbıyla yazılan dört dizelik nazım biçimi. Kafiye düzeni rubainin aynıdır. Aruzun failâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılır. Tuyug terimi "duy-" kökünden türemiştir. Cinaslı maninin, rubai biçiminin etkisiyle tuyug biçimine dönüştüğü sanılmaktadır. Nazım biçimi olarak özellikle 14. ve 15. yüzyıllarda Çağatay ve Azeri şairlerince geliştirilmiştir. En başarılı tuyug örneklerini veren de Ali Şir Nevai'dir.

Dost Site