Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Beyit Nedir? Hakkında Bilgi

Beyit Nedir?

Beyit Nedir?

Aynı vezinde iki dizeden oluşan nazım birimi. Sözcük, eski edebiyatta Arapça söylenişine uygun olarak beyt biçiminde kullanılmıştır. Sözlük anlamı, "ev, hane, yuva"dır. Divan edebiyatında beytin ana nazım birimi sayılması, anlamın bir beyitte tamamlanması kuralına ve beyitler arasında vezin-kafiye birliğinin yeterli bulunmasına yol açar. Bir beyit, tıpkı aruz kalıpları gibi parçalara ayrılır ve taşıdığı özelliğe göre adlar alır. Manzumenin ilk beytine matla, ikinciye hüsni matla, son beyte makta, ondan bir öncekine hüsni makta, şairin adının geçtiği beyte mahlas beyti (kasidede tacbeyt), mısraları kafiyeli olan beyitlere musara, bir gazelin ya da kasidenin en güzel beyitlerine de beytü'l gazel, beytü'l kasid denir. Tanzimat'tan sonra, beyitler arasında konu birliğinin önemsenmeyip vezin ve kafiye birliğinin yeter sayılması anlayışı eleştirilmiş, beyit esasına dayalı nazım biçimlerine Abdülhak Hamit bütünüyle karşı çıkmış, onu izleyen Edebiyatı Cedideciler beyit anlayışını kırmışlardır.

Dost Site