Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Başbakan Nedir? Hakkında Bilgi

Başbakan Nedir?

Bakanlar kurulunun başkanı. Başbakan, T.C. 1982 Anayasası'na göre, cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. Başbakan, bakanlar kurulunu meydana getirecek bakanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ya da milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından seçer. Seçilen bakan adaylarının atamasını cumhurbaşkanı yapar. Gerektiğinde başbakanın önerisi üzerine, bakanların görevine cumhurbaşkanınca son verilir. Bakanlar kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde başbakan ya da bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu alan başbakan, bakanlar kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemler almakla yükümlüdür. Başbakanın siyasî yönden sorumluluğu, güvenoyu alamamak durumunda ortaya çıkar. Bu takdirde çekilmek zorunda kalır. Başbakanla birlikte bütün bakanlar düşer. Ceza bakımından sorumluluğu söz konusu olursa Yüce Divan'a sevk olunur. Başbakanın Yüce Divan'a sevki hâlinde hükümet istifa etmiş sayılır. Türkiye'de başbakana 1945 Anayasası'ndan önce "Başvekil" ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kuruluşundan Cumhuriyet'in ilânına kadarsa "İcra Vekilleri Heyeti Reisi" denilmekteydi.

Dost Site