Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Âşık Paşa Kimdir? Hakkında Bilgi

Âşık Paşa Kimdir?

Âşık Paşa Kimdir?

(1272 Kırşehir - 1332, ?)şair. Selçuklu Devleti'nin son döneminde Konya'da emirlik görevinde bulunan mutasavvıf Baba İlyas'ın torunudur. Asıl adı Ali'dir. Paşa sözcüğü "ilk" anlamında kullanılmaktadır. Çocukluğunda babası Muhlis Paşa tarafından yetiştirilen Âşık Paşa, hem hece, hem aruz ölçülerini uygulayarak divan ve halk şiirine örnek olacak ürünler verdi. Mevlâna'nın etkisiyle yazdığı "Garib-nâme" (1329) adlı mesnevisiyle "Mevlit" yazarı Süleyman Çelebi'yi etkiledi. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerde Yunus'un etkisinde kaldı. Çok iyi Farsça ve İbranice bildiği hâlde Türkçeye çok bağlıydı. Tasavvufa inanan şairin Bayramîler tarafından çok okunduğu söylenir. Agâh Sırrı Levent "Fakr-name, Vasf-ı Hal, Hikâye, Kimya Risalesi" adlarında dört mesnevisini (1953, 1954), "Garib-nâme" dışındaki şiirlerini de A. Gölpınarlı, Türkiyat Mecmuası'nda yayımladılar.

Dost Site