Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kültür Nedir? Hakkında Bilgi

Kültür Nedir?

Kültür Nedir?

1. Anlamı:
Toplum ve toplulukta süregelen, topluluğun ya da bireyin yaşamını ve davranışlarını etkileyen, biçimlendiren ya da belirleyen bilgi, gelenek, sanat, değer yargısı gibi katkıların tümü. Buna, kısaca insanın ve toplumun maddi ve manevi varlığı da denebilir.

Kültür kavramı, içerik ve kapsamı bakımından kuramsal düşünce tarihi boyunca önemli değişikliklere uğradı. İlk çağlarda toprağın bakımı, tarım anlamında kullanıldı (bugün de tarım, fizyoloji ve tıpta üretme, iyileştirme vb. anlamlarında kullanılmaktadır). Sonraları insan yeteneklerinin eğitim yoluyla geliştirilmesine kültür dendi.

Bilim ve tekniğin en geliştiği dönemdeyse, insanın kişisel varlığını geliştirmek için hem bireyin, hem çevrenin doğasına katılan her katkı, ama özellikle zihinsel etkinlikler için kullanılır oldu. Bu geniş anlamda kültüre çok kısa ve somut bir tanım getirmek kolay değildir. Her kültürün ayrı bir tarihî karakteri, yaşanan dönemin üretim biçimi ile bağıntısı, insanın evreni kavrayıp özümlemesi ile kopmaz bağı vardır. Bunlara bir açıklık getirilmeden tamam ve kesin bir kültür tanımı yapılamaz. İnsan ve çevresindeki maddi/manevi ürünler kültürün çok önemli ögeleridir, fakat kültür bu ürünlerin basit bir toplamı değildir. Bu ürünler, insan yaratıcılığının tarihî gelişme düzeyi ile içinde doğup geliştikleri toplum biçimlerindeki gelişmenin karşılıklı etkileşimi sonucudur. Kültür, bu maddî ve manevî gelişim ve değişimin sonucu olan tarihî bir birikimdir. Kültürün temel konusu insanın yetenek, yeti ve becerilerinin ortaya çıkarılması, geliştirilip olgunlaştırılması ve doğayı/toplum yaşamını denetim altına alacak güce eriştirilmesidir. Her toplum önceki toplum kültürlerinin kimini doğal mirasçısı olarak alır, kimini ise ya kökten ya da belirli ölçülerde değiştirir; sonunda kendi katkıları ile de kültürünü oluşturur. Ulusal kültürlerin içinde bölgesel kültürler de vardır. Ama gelişen teknoloji, ulaşım ve iletişim ağı, uluslar ve bölgeler arasında yoğun kültür alışverişine neden olarak kültür ayrılıklarını azaltmaktadır. Fakat bu, uluslararası planda egemen ülkenin, ulusal planda da egemen grubun kültürürün de egemen olması biçiminde ortaya çıkmaktadır. Her toplumsal devrim, bir kültür devrimini de birlikte getirmektedir. Fakat kültür değişimi, siyasal ve ekonomik değişmelerden daha yavaş olmaktadır.

2. Anlamı:
kültür balıkçılığı Kültür balıkçılığı ile ilgili fotoğraf görmektesiniz.
Canlı maddelerin, uygun koşullar sağlanmış yapay bir ortamda çoğaltılması. Bu canlı madde, bakteri, küf mantarı, bir hücreli hayvan vb. olabileceği gibi, yüksek yapılı canlılardan alınmış herhangi bir doku parçası da olabilir. Kültürü yapılacak canlı madde en iyi gelişebileceği biçimde hazırlanmış bir besin ortamına konur ve sıcaklık vb. koşullar açısından da en uygun durumda tutulursa kısa zamanda gelişip çoğalır. Bakteri, maya ve küf mantarı kültürleri peynir, sirke vb. üretimi, antibiyotik elde edilmesi gibi alanlarda kullanılır. Doku kültürleri ise, örneğin bir tümörden alınan parçanın yapay bir ortamda çoğaltılmasıyla kanserli hücreler üzerinde inceleme yapılabilmesi gibi amaçlar taşır. Kültür sözcüğünün biyolojideki başka bir anlamı da, herhangi bir bitkinin insan eliyle yetiştirilmesidir. Bu anlamda tarımı yapılan her türlü bitki için (tütün, tahıl, meyve ağacı vb.) "kültür bitkisi" terimi kullanılır.

Dost Site