Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kayaçlar Hakkında Bilgi

Kayaçlar

Kayaçlar

Yerkabuğunu oluşturan katı maddeler. Kütle hâlinde bulunabildikleri gibi (kumtaşı), tanecikler hâlinde de (kum) bulunabilirler.
Gerçekte kayaçların, minerallerin tersine, homojen bir yapıları ve belli bir kimyasal bileşimleri yoktur. İçlerinde çeşitli mineraller bulunabilir.
Kayaçlar başlıca iki elementin, oksijen ve silisyumun bileşiklerinden oluşur. Kayaçlarda bu iki elemente ya silis biçiminde ya da alüminyum, demir, kalsiyum, potasyum, sodyum ve magnezyum gibi elementlerle silikatlar biçiminde rastlanır. Silis ve silikatlar, yerkabuğunu oluşturan kayaçların %95'ini meydana getirirler. Kayaçlar magmatik, tortul ve başkalaşmış kayaçlar olmak üzere üç grupta incelenirler. Magmatik kayaçlar, bir silikatlar karışımı olan ergimiş hâldeki magmanın ürünüdürler.
Tortul kayaçlar, inorganik ve organik maddelerin birikmesiyle oluşur. Bunlar, ya başka kayaç kırıntılarının birikimi (kumtaşı), ya organik maddelerin birikimi (kömür ve bazı kireçtaşları) ya da kimyasal çökeleklerdir (anhidrit, jips). Başkalaşmış kayaçlar, derinliklerde, ısı, basınç ya da kimyasal bir etki sonucu ortaya çıkarlar. Bunlar, değişim geçirmiş kayaçlardır. Tortul, magmatik ve hatta daha önceden başkalaşmış olan kayaçlar, bu yolla yapı değişikliğine uğrayabilirler.

Dost Site