Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Haccac Bin Yusuf Bin Matar Kimdir? Hakkında Bilgi

Haccac Bin Yusuf Bin Matar Kimdir?

Me'mûn döneminin önde gelen Süryânî mütercimlerinden. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kûfeli olduğu, Hârûnürreşîd, Emîn, Me'mûn ve Mu'tasım'ın halife­lik yıllarında (786-833) Bağdat'ta yaşadı­ğı bilinmektedir. Me'mûn'un ilmî ve felse­fî kitaplar temin etmek üzere Bizans im­paratoruna gönderdiği beş kişilik heyet­te Haccâc da bulunuyordu. Öklid'in Eiements adlı ünlü kitabı­nı Uşûlü'l-Hendese adıyla ilk defa Arap­ça'ya çeviren kişidir. Bu eseri önce Hârû-nürreşîd, daha sonra Me'mûn için iki de­fa tercüme etmiş, bunlardan birincisine "el-Hârûnî", ikincisine "el-Me'mûnî" denil­miştir; kaynaklar "el-Me'mûnî'nin daha başarılı ve kullanışlı olduğunu bildirmek­tedir. Haccâc, Batlam-yus'un el-Mecis fî'sini de ilk çevirenler arasında yer almıştır ve Süryânîce'den yaptğı çalışmasını 829-830 yılları arasın­da tamamlamıştır. İbnü'n-Nedîm, bunlardan başka onun Aristo'nun Kitâbü'l-Mifât'itu da Arapça'ya çevirdiği­ni yazmaktadır; ancak Aristo'nun bu adla anılan bir kitabı yoktur.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Dost Site