Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Aşk Nedir? Hakkında Bilgi

Aşk Nedir?

Tasavvufta, evrenin var olmasına yol açan ilk neden. Kemal ve cemal sahibi olan Tanrı, kendini görmek istediği için evreni yaratmıştır. Bu yaratışta başlı başına bir varlığı olmayan adem-i mutlak (yokluk) bir ayna görevi görmüş, Tanrı'nın evren olarak tecellisine yol vermiştir. Kendisinde Tanrı'nın sıfatları tecelli eden insanın, aslına yani Tanrı'ya dönebilmesi ise nefsini yenmekle olasıdır. Nefsi yenmenin tek yolu da aşktır. Tasavvufta buna gerçek aşk (aşk-ı hakiki) denir. İnsan güzelliğine karşı duyulan aşk da geçici (mecazi) aşktır. Tasavvufi edebiyatta aşk kavramı bu anlamda geçer. Divan edebiyatında tasavvufi aşkı konu alan yapıtların en ünlüsü Şeyh Galip'in "Hüsn ü Aşk"ıdır. Saz şairlerine âşık denilmesinin, halkın onları hak âşığı olarak görmesinin nedeni de budur.

Dost Site